Adviezen

De belangrijkste taak van de WMO-raad is de gemeente namens de burgers adviseren over het WMO-beleid en de uitvoering. Er is regelmatig overleg met de gemeente en met organisaties van binnen en buiten de gemeente. Met de verkregen informatie probeert de WMO-raad zo mee te sturen, dat de kwaliteit van het WMO-beleid en de uitvoering verbetert.

De kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is, dat ieder mens binnen zijn of haar mogelijkheden moet kunnen meedoen aan de samenleving qua wonen, werken en recreëren. Ieder mens is daarbij zo veel mogelijk voor zichzelf verantwoordelijk, maar overheid en aanverwante organisaties hebben de taak om voor zo ver nodig voor ondersteuning te zorgen.

 

 

 Advies decentralisaties WMO


Advies SBK


Advies Startnotitie Uitvoeringsstrategie Wonen


Advies uitvoeringsstrategie wonen


Advies Verordening Individuele Verstrekkingen


Advies Verordening individuele verstrekkingen in het kader van maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013