JaarverslagenIn 2016 is de vorming van een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein voorbereid. Hierover hebben delegaties van beide adviesraden en de betrokken beleidsambtenaren van de gemeente uitgebreid met elkaar gesproken. Uiteindelijk hebben de Wmo-raad en de Adviesraad Werk & Inkomen in december 2016 gezamenlijk een advies uitgebracht over het ‘Voorstel voor het instellen van één Adviesraad Sociaal Domein voor Pijnacker-Nootdorp’.In 2015 veranderde er veel voor de gemeente, omdat zij als gevolg van de transitie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten per 01-01-2015 verantwoordelijk werd voor jeugdhulp, werk en inkomen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een belangrijk deel van de langdurige zorg (overheveling van AWBZ-taken). In de vergaderingen van de Wmo-raad kwamen o.a. deze ontwikkelingen in onze gemeente aan de orde.In tegenstelling tot eerdere jaren is het Jaaroverzicht 2014 een beknopt overzicht geworden. We kozen voor deze beknopte opzet omdat informatie over onze adviezen terug te vinden is op deze website. Zodoende kunnen alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp daar kennis van nemen.De WMO-raad Pijnacker-Nootdorp begon in september 2009 met zijn werkzaamheden.
Op 19 maart 2014 loopt de zittingstermijn af en treedt een nieuwe raad aan.
Daarmee is het jaarverslag 2013 het laatste van de eerste WMO-raad.Over de afgelopen jaren 2008-2009, 2010 en 2011 verschenen gedrukte jaarverslagen van de WMO-raad.
Het jaarverslag 2012 is het eerste dat uitsluitend digitaal gepubliceerd wordt.
Daarvoor is gekozen, omdat de WMO-raad sinds kort over een eigen website beschikt, zodat het jaarverslag gemakkelijker te vinden is. En uit kostenoverwegingen.
Wij hopen dat het jaarverslag hierdoor een groter bereik heeft.De Wet maatschappelijke ondersteuning, die begin 2007 werd ingevoerd, bestaat nu vijf jaar. Het eerste lustrum is echter geruisloos voorbijgegaan, zonder feestgedruis. Daar is ook weinig aanleiding voor, want op de Wmo wordt bezuinigd, terwijl de taken alleen maar toenemen.


Het jaar 2010 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de vorming van het nieuwe college en de vorming van nieuw beleid was het voor de WMO-raad een rustig jaar.